SOSYAL  MEDYA ÜZERİNDEN İŞLENEN SUÇLAR:

HAKARET SUÇU:

Whatsapp mesajları, Twitter İnstagram Facebook gibi sosyal medya uygulamalarında kişiye edilen hakareteler hakkında şikayette bulunmak mümkündür. Kişinin onurunu zedeleyecek şahsına veya ailevi milli manevi değerlerine hakaret ve küfür etmek suç teşkil eder.

Kişiyi rencide edici yorum atmak, rencide edici fotoğraflarını paylaşmak, attığı fotoğrafların altına rencide edici ve/veya hakaret eden yorumlar paylaşmak suç teşkil eder.

E-posta veya whatsapp, telegram üzerinden küfür veya hakaret edilmesi de internet üzerinden hakaret suçudur. İleti yoluyla yapılan hakaretlerinde ekran görüntüleri ve kayıtları mahkemede delil olarak sunulabilir.

Bu suçun cezalandırılmasında basit ve nitelikli hallerine göre ceza uygulanır. Basit halinde verilecek ceza 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır. Bu cezanın adli para cezasına çevrilmesi imkanı vardır.

Nitelikli halinde ise kamu görevlisinin görevine karşı dini, siyasi veya kutsallarına vb. değerlerine hakaret veya küfür suçu varsa hakaret suçunun nitelikli hali ortaya çıkmıştır. Bu cezanın alt sınırı 1 seneden az olamaz kamu personeline yapılan hakaret suçunda ise ceza yarı oranında artırılır. Alenen işlenen suçların cezası 1/6 oranında artırılır. 

CEZA VERİLİRKEN İNDİRİM YAPILMASININ ŞARTLARI:

Hakaret suçunun oluşmasında haksız tahrik söz konusu ise verilecek cezada indirim yapılır. Hakaret eden kişinin mağdur edilmesi, hakkında asılsız iddialar ortaya atılmış olması haksız tahrik unsurudur.

Önemli hususlardan biri de şudur: Hakaret edilen kişi karşı tarafa hakaret ettiyse yani ortada karşılıklı edilmiş hakaretler varsa bu suçlardan dolayı iki tarafa da ceza verilmez.

KVKK SUÇLARI:

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi TCK 135. Maddede yasaklanmıştır.              

Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda birinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında artırılır

Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların; a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle, b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, İşlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

SİBER (İNTERNET) DOLANDIRICLIĞI:

Siber dolandırıcılık faaliyetleri genellikle şunlardır:

  • İlan ve Reklam Yoluyla Dolandırıcılık
  • Onay Kodu Gönderilmesi Suretiyle Dolandırıcılık
  • Sahte veya Hacklenmiş Hesap Üzerinden Gönderilen Mesaj Yoluyla Dolandırıcılık
  • Kendini Bankacı Sigortacı veya Kamu Görevlisi Olarak Tanıtmak Suretiyle Dolandırıcılık

Siber dolandırıcılık mağduru olan kişiler ivedi bir şekilde Avukat yardımıyla hukuki süreci başlatırsa yaşadığı mağduriyetin giderilmesini sağlayabilir.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN CİNSEL TACİZ:

TCK Madde 105- (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.41 (2) (Değişik: 18/6/2014-6545/61 md.) Suçun; a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından, c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, e) Teşhir suretiyle, işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

TCK da işlenen cinsel taciz suçu sosyal medya internet aracılığıyla yapılması bir şeyi değiştirmeden madde 105 e tabidir.

Sosyal medya üzerinden işlenen suçlarda konuşma kayıtları, mesajlar, görseller vs. delil olarak mahkemeye sunulmaktadır bu sebeple bu delillerin alınıp korunması çok önemlidir.

Blog Attachment
  • sosyal

Yazı Hakkında Yorumlar

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com