ADLİ TATİLDE GÖRÜLECEK DAVALAR VE İŞLEMLER

HMK Madde 103 

(1) Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:
a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.
b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.
c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.
ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.
d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.
e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.
f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.
g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.
ğ) Çekişmesiz yargı işleri.
h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.
(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.
(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.
(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

MADDE 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır. Ancak adli tatilde görülmeyecek dava ve işler için öngörülmüş olan ve son günü 20 Temmuz’da başlayıp 31 Ağustos’ta biten adli tatil içerisine rastlayan bir süre; kendiliğinden 7 Eylül’e uzamış sayılacaktır. Önemle belirtmek gerekir ki sürelerin uzatıcı etkisi yalnızca HMK’da öngörülen süreler için söz konusudur.

Adli Tatilde davalar ve süreçler HMK 103-104 de düzenlenmiştir. Yine HMK 102 de düzenlenen hükme göre her sene 20 Temmuz- 31 Ağustos arası adli tatil olur bu süreçte adliyeler tatilde olduğu için çok sayıda işlem durur sadece HMK 103 de düzenlenen işlemler ve davalar devam eder.

Bununla birlikte HMK m.103/1-h  ‘de görüldüğü üzere kanunlarda ivedi olduğu belirtilen dava ve işlerin de adli tatil boyunca görülmesi mümkün olacaktır. İcra ve İflas Kanunu m.18’de icra mahkemelerince görülecek işlerin ivedi işlerden olduğu belirtilmiştir. Bu sebeple icra mahkemelerince görülecek dava ve işler adli tatilde de görülmeye devam edilecektir.

Taraflardan birinin talebi üzerine mahkeme görülen dava veya işin ivedi olduğuna karar verebilecektir. Mahkemenin görülmekte olan iş veya davanın ivediliğine hükmetmesi hususunda takdir yetkisinin mevcut olduğu, talebin varlığı haline zorunlu olarak o iş veya davanın ivediliğine karar vermesi gerekmediği anlaşılmaktadır. Mahkeme talebin kabulüne, o iş veya davanın ivedi olduğuna karar verirse söz konusu iş veya dava da adli tatil de görülebilecektir.

Kanununda sınırlı olarak sayılan ve bir istisna teşkil eden m103/1 ile dile getirilen adli tatilde görülecek dava ve işler ise şunlardır:

 •  İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma talepleri ve kararları
 •  Nafaka Davaları İle Soybağı, Velayet ve Vesayete İlişkin Dava ve İşler ( boşanma davaları adli tatilde görülmez.)
 • Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi İşleri ve Davaları ( Düzeltme veya eksikliğin tamamlanması )
 • Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar
 • Ticari Defterlerin Kaybından Dolayı Kayıp Belgesi Verilmesi Talepleri İle Kıymetli Evrakın Kaybından Doğan İptal İşleri
 • İflâs ve Konkordato İle Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Suretiyle Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin İşler ve Davalar
 • Adli Tatilde Yapılmasına Karar Verilen Keşifler
 • Tahkim Hükümlerine Göre Mahkemenin Görev Alanına Giren Dava ve İşler
 • Çekişmesiz Yargı İşleri
 • Kanunlarda İvedi Olduğu Belirtilen Dava ve İşler
Blog Attachment
 • adli

Yazı Hakkında Yorumlar

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com